PRIVACY STATEMENT LANGIUS GROEP

Inleiding

De Langius Groep neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@langius.nl

Wie is de Langius Groep?

Langius Groep is de vennootschap onder firma, gevestigd Folkertsgrêft 5, 8551 RM te Woudsend, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08063853.  De Langius Groep voert de handelsnamen Langius Calculaties en Langius Design, en beschikt over de volgende kantooradressen: Bergweidedijk 38, 7418 AA te Deventer, en Folkertsgrêft 5,  8551 RM te Woudsend.

De Langius Groep is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Langius Calculaties en Langius Design de eindverantwoordelijke.

Hoe gebruikt de Langius Groep uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor de Langius Groep persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de Langius Groep voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de Langius Groep worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website

De Langius Groep verzameld geen gegevens over het gebruik van hun websites.

Hoe verkrijgen wij uw (persoons)gegevens?

De Langius Groep heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft. 

Grondslag voor uw (persoons)gegevens?

De overeengekomen opdracht(en)

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de Langius Groep de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
(zakelijke) adresgegevens
(zakelijk) mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de Langius Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij de Langius Groep over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de Langius Groep. U kunt verzoeken dat de Langius Groep uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om de Langius Groep te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de Langius Groep of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van de Langius Groep te verkrijgen. De Langius Groep zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de Langius Groep u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door de Langius Groep 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@langius.nl. De Langius Groep zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de Langius Groep een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de Langius Groep uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de Langius Groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en de Langius Groep
Het kan zijn dat de Langius Groep verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan de Langius Groep gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal de Langius Groep gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal de Langius Groep aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Langius Groep ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van de Langius Groep worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van de Langius Groep worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Langius Groep uw gegevens gebruikt, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze site. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop de Langius Groep uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen op deze manier. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

<script>n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)n })(window,document,\'script\',\'//www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');nn ga(\'create\', \'UA-7055137-1\', \'auto\');n ga(\'send\', \'pageview\');nn</script>